Oyeku Ofun Temple

Ifa and Orisha Temple in Arcata, Humboldt County, Northern California // A Peaceful Place for Divine Worship

Irosun Meji

1 Comment

Irosun Meji
O te ninu ilosun
O ba buubu labe eeran
A difa fun Ogun
N tikole Orun bo waye
Ogun n bo waye
Elenini tele e
O te ninu ilosun
O ba buubu labe eeran
A difa fun Sango
N tikole Orun bo waye
Sango n bo waye
Elenini tele e
O te ninu ilosun
O ba buubu labe eeran
A difa fun Obatala
N tikole Orun bo waye
N bo waye
Elenini tele e
O te ninu ilosun
O ba buubu labe eeran
A difa fun Òrúnmìlà
N tikole Orun bo waye
Orunmila n bo waye
Elenini tele e
Gba mi lowo Elenini dakuuuuun
Òrúnmìlà gba mi lowo Elenini dakun o
Òrúnmìlà gba mi lowo Elenini dakun

O te ninu Ilosun
O ba buubu labe eeran
Cast Ifá for Ogun
He was coming from heaven to the earth
Ogun was coming to the earth
The detractor followed him
O te ninu Ilosun
O ba buubu labe eeran
Cast Ifá for Sango
He was coming from heaven to the earth
Sango was coming to the earth
The detractor followed him
O te ninu Ilosun
O ba buubu labe eeran
Cast Ifá for Obatala
He was coming from heaven to the earth
Obatala was coming to the earth
The detractor followed him
O te ninu Ilosun
O ba buubu labe eeran
Cast Ifá for Orunmila
He was coming from heaven to the earth
Orunmila was coming to the earth
The detractor followed him
Save me from the detractor
Òrúnmìlà please protect me from the detractor
Òrúnmìlà I beg you to save me from the detractor

One thought on “Irosun Meji

  1. Great. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s